Lokalaftale om arbejdstid

Hedensted Lærerkreds har efter et længere forhandlingsforløb indgået en lokalaftale om arbejdstid med Hedensted Kommune for lærere og børnehaveklasseledere (herefter fælles benævnt som lærere). Aftalen, der benævnes Hedensted-aftalen og supplerer den centrale A20, præsenteres for tillidsrepræsentanter og skoleledere på et fælles møde onsdag den 24. februar 2021.

Der har ikke kommunalt været afsat ressourcer til en sænkning af de generelle undervisningstimetal i forbindelse med forhandlingsforløbet. Fokus har derfor i høj grad været på at skabe balance mellem opgaver og tid samt et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedels via andre håndtag. Det betyder, at aftalen lægger op til helt ny grad af transparens i forhold til prioritering af opgaver på både skole- og individniveau.

Blandt væsentlige elementer kan nævnes:

  • aftale om selvtilrettelagt tid for alle. Det betyder, at lederen fremover udarbejder aktivitetsmødeplan for 1480 timer årligt, mens læreren har de resterende 200 timer som selvtilrettelagt tid (svarende til 5 timer ugentligt i de 40 skoleuger). Ønsker en lærer ikke selvtilrettelagt tid, planlægger lederen 1680 timer i aktivitetsmødeplan
  • at forberedelse for den enkelte lærer som pejlemærke estimeres til halvdelen af undervisningstiden
  • aftale om klasselæreropgaven, herunder estimering af tid til opgaven.

Desuden er der aftaler om estimering af tid til prøveafvikling i forbindelse med Folkeskolens Prøver, efter- og videreuddannelsesaktiviteter samt TR-opgaven.

Spørgsmål til aftalen rettes til undertegnede på obma@dlf.org

Læs aftale her

Emner

Målgruppe